• 0

توافقنامه استفاده از خدمات

توافقنامه استفاده از خدمات

کلیه اجناسی که از این سایت خریداری میگردد در صورت معیوب بودن و تایید نمایندگی خدمات فعال همان برند در شهر محل سکونت خریدار عودت داده و تعویض میگردد